منابع طبیعی ثروتی است متعلق به همه ملت ها                منابع طبیعی باید به معارف عمومی تبدیل شود (مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای)                                                 این جنگل ها مال همه ملت است باید آن ها را حفاظت کنیم  ( امام خمینی ره )                                                            منابع طبیعی با مردم برای مردم   
مسئول حراست : آقای جواد خانبانپور
واحد حراست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آران و بیدگل، آمادگی رسیدگی به کلیه گزارشات در خصوص کلیه مطالب و موضوعات مرتبط با منابع طبیعی را داشته و در این خصوص اقدامات موثری نیز در طی سنوات گذشته صورت پذیرفته است