عمليات مبارزه با ملخ هاي كوهاندار در سطح تاغزارهاي شهرستان آران و بيدگل آغاز گرديد

29 ارديبهشت 1393 ساعت 01:55 ق.ظ
93/2/29--
عمليات مبارزه با ملخ هاي كوهاندار در سطح تاغزارهاي شهرستان آران و بيدگل آغاز گرديد

به گفته آقاي مهندس معيني نژاد رئيس  اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان آران و بيدگل مبارزه با ملخ هاي كوهاندار تاغ در كانون هاي طغيان شناسايي شده توسط گروه پيش آگاهي آغاز گرديد . اين ملخ ها كه وارد سن 4 شده اند داراي جثه بزرگتر، سبزرنگ و آماده پرواز مي باشند و با شدت بيشتري از درختان تاغ تغذيه و سبب خشك شدن درختان تاغ در منطقه و ورود شن هاي روان به مناطق مسكوني مي گردند  .
 وي گفت : واحد حفاظت  اداره منابع طببعي و آبخيزداري شهرستان به منظور جلوگيري از بروز اين مشكلات  با پيگيري و  پشتكارمجدانه و با همكاري اداره حفاظت استان عمليات مبارزه با اين آفت را  آغاز نموده است .
وي در ادامه افزود : مبارزه با ملخ هاي كوهاندار تاغ به روش شيميايي انجام مي شود . در اين روش با استفاده ازدستگاه اونيماك سم فنيتروتيون روي درختان تاغ سمپاشي مي گردد . ملخ هاي آغشته به اين سم  پس از گذر نيم تا یک ساعت به طور كلي از بين مي روند.
شهرستان آران و بيدگل از شهرستان هاي استان اصفهان مي باشد كه با دارا بودن 120 هزار هكتار جنگل هاي دست كاشت تاغ 40% از تاغزارهاي استان اصفهان را در خود جاي داده است . حفظ و نگهداري اين جنگل ها در شهرستان به دليل كويري بودن منطقه از اهميت بسيار ويژه اي برخوردار است .