بازدید 50 نفر از وزرا و نمایندگان کشورهای مختلف جهان از طرح هایی بیابانزدایی شهرستان به روایت تصویر

17 تير 1396 ساعت 02:03 ب.ظ